Katalýza v Česku
CZXXENG
Katedra fyzikální chemie Univerzity Pardubice

Relevantní přístrojové vybavení

Spektroskopie

  • FTIR spektrometry Nicolet 6700 a iS50 s vysokoteplotními a nízkoteplotními statickými a průtočnými komorami od společností Linkam a AABSpec, několik účelových statických vakuových komor pro zkoumání adsorpčních komplexů, difuzně-reflexní vysokoteplotní vakuové a průtočné komory.
  • DR UV-vis spektrometr - difúzní reflektanční spektrometr GBS CINTRA 303 (GBC Scientific Equipment, Austrálie) vybavený integrační koulí pokrytou vrstvou BaSO4. UV-vis spektrofotometr Evolution 300 (Thermo Scientific) vybavený vysokoteplotní kyvetou (The Praying Mantis, Harrick) umožňující měření v rozsahu teplot od -150 do 600 °C a při tlaku 10-4 - 106 Pa.
  • Disperzní Ramanův spektrometr - Ramanův spektrometr DXR Thermo Scientific DXR SmartRaman s lasery 532 nm a 780 nm.

Adsorpční měření

  • Objemový vakuový adsorpční přístroj pro zkoumání adsorpční rovnováhy v kombinaci s nízkoteplotním mikrokalorimetrem Tian-Calvet BT2.15 (Setaram, Francie).
    - Automatický volumetrický přístroj pro měření adsorpčních izoterm a textury pevných látek ASAP 2020 (Micromeritics) + softwarové balíčky pro vyhodnocování izoterm (MicroActive, SAEIUS).

Mikrokalorimetrie

  • Izotermický mikrokalorimetr Tian-Calvet v kombinaci s volumetrickým adsorpčním přístrojem

Termogravimetrie

  • Účelová objemová vakuová aparatura vybavená vakuovými mikrováhy MK5 od firmy (CI Precision) pro měření adsorpční rovnováhy a termogravimetrické experimenty.

ZLC/Through-flow chromatografická technika

  • Techniky TPR/TPO/TPD - Dvě teplotně programované desorpčně-redukční aparatury (Autochem 2910, Micromeritics) s on-line připojením k hmotnostnímu spektrometru OmniStar GSD 320.

Mikroreaktory pro katalytické testy

  • Čtyři průtočné aparatury pro testování katalyzátorů a pro kinetické studie heterogenních katalytických reakcí s on-line analýzou produktů (plynové chromatografy s detektory FID a TCD), mikroreaktorová jednotka PID, fotoreaktorová jednotka.

 

home / o nás / aktuální informace / členové