Přístrojové vybavení v Institutu environmentálních technologií
při Technické univerzitě Ostrava - VŠB
Vsádkové jednotky pro testování fotokatalyzátorů
 • Testování fotokatalyzátorů (v práškové formě i ve formě tenkých vrstev) pro reakce v plynné i kapalné fázi
 • Dva fotokatalytické reaktory (2 geometricky odlišné) pro fotokatalytický rozklad v kapalné fázi, použité UV zařízení s vlnovou délkou 254 nm a 365 nm.
 • Dva fotokatalytické reaktory (2 geometricky odlišné) pro fotokatalytický rozklad oxidu dusného v plynné fázi, použité UV zařízení s vlnovou délkou 254 nm a 365 nm.
 • Dva annulární fotokatalytické reaktory (2 geometricky odlišné) pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého v kapalné i plynné fázi, použité UV zařízení s vlnovou délkou 254 nm a 365 nm.
Průtočná jednotka pro testování fotoaktivních nátěrů
 • Testování fotoaktivních nátěrů pro reakce v plynné fázi podle ČSN ISO 22197 (degradace NO).
Průtočná víceúčelová jednotka pro testování katalyzátorů
 • Testování průmyslových tvarovaných katalyzátorů (tablety, monolity) i katalyzátorů v práškové formě pro reakce v plynné fázi, posouzení deaktivace.
Průtočná jednotka pro testování katalyzátorů v mikroměřítku
 • Testování katalyzátorů v práškové formě  pro reakce důležité při čištění odpadních plynů, dlouhodobé testy deaktivace katalyzátorů.
Namáčecí zařízení
 • Příprava tenkých filmů metodou sol-gel a nanášením 'dip-coatingem'. pro přípravu katalyticky a fotokatalyticky aktivních filmů (tloušťky ~10-100 nm) na strukturovaných nosičích.
Vsádková pyrolýzní jednotka laboratorních rozměrů
 • Vsádková mikrovlnná pyrolýzní jednotka laboratorních rozměrů
 • Materiálové a energetické bilance pyrolýzy paliv, biomasy, odpadů a jiných materiálů. Optimalizace procesu pyrolýzy, s tím související analýzy vstupních surovin, ale i pevných a kapalných produktů procesů pyrolýzy.
Modulární systém pro termickou likvidaci nebezpečných odpadů (moduly: vsádková a semikontinuální pec, výměník tepla, adsorbér, plasmový reaktor, katalytický reaktor.)
 • Výzkum katalytické pyrolýzy s následným zpracováním a dělením produktů (kondenzace par organických látek, oddělení kapaliny od plynu, dočištění procesního plynu). Čtvrtprovozní zkoušky termického zpracování polymerních látek.
Další přístrojové vybavení:
http://www.ietech.eu/index.php/veda-a-vyzkum/pristrojove-vybaveni

 

home