Pracoviště zabývající se katalýzou v Institutu environmentálních technologií při Technické univerzitě Ostrava - VŠB
Laboratoř heterogenní fotokatalýzy
 • Snižování koncentrací plynných polutantů (NOx, VOC – aldehydy) fotokatalytickými procesy.
 • Fotokatalytická redukce CO2 na dále využitelné produkty.
 • Konstrukce fotokatalytických reaktorů s cílem dosažení vyšší konverze klíčové složky.
 • Nanostruktury na bázi grafitizovaného C3N4 pro fotokatalytický rozklad oxidu dusného.
Laboratoř ochrany ovzduší
 • Katalytický rozklad N2O na strukturovaných kobaltových katalyzátorech.
 • Přímý katalytický rozklad NO na směsných oxidech kobaltu modifikovaných alkalickými promotory.
 • Selektivní katalytická redukce NOx amoniakem s využitím strukturovaných katalyzátorů ve formě pěn.
 • Posouzení deaktivace průmyslových katalyzátorů pro katalytickou oxidaci těkavých organických látek.
Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů
 • Příprava práškových katalyticky aktivních materiálů metodami sol-gel, srážením a spolusrážením.
 • Příprava katalyticky aktivních tenkých filmů (tloušťky řádově desítky až stovky nanometrů) metodami sol-gel a dip-coating.
 • Příprava materiálů na bázi nanostrukturovaných oxidů přechodných kovů a lanthanoidů vysokoteplotní kalcinací a využitím podkritických (přetlakových) a superkritických tekutin.
Laboratoř redukčních a plazmových procesů
 • Pyrolýza odpadních polymerů v přítomnosti katalyzátoru na bázi oxidů kovů jako Ni, Fe, Co, Cu a s použitím konvenčního a mikrovlnného ohřevu.

 

home